Bằng Chứng Thanh Toán
Ngày Tên đăng nhập Số tiền Phương Pháp
11:59 23/10/2019 kim****** $6,175000 Momo
17:13 22/10/2019 ham****** $10,062700 Ngân Hàng Việt Nam
21:27 19/10/2019 Lam****** $5,009800 Ngân Hàng Việt Nam
09:14 19/10/2019 Leg****** $10,224000 Ngân Hàng Việt Nam
14:35 18/10/2019 107****** $6,005800 Ngân Hàng Việt Nam
11:20 17/10/2019 Ngu****** $5,101000 Ngân Hàng Việt Nam
00:10 16/10/2019 111****** $10,014800 Ngân Hàng Việt Nam
21:20 14/10/2019 Kha****** $7,141900 Ngân Hàng Việt Nam
21:42 13/10/2019 116****** $11,243300 Ngân Hàng Việt Nam
13:01 13/10/2019 Doa****** $11,019670 Ngân Hàng Việt Nam
12:29 12/10/2019 103****** $6,851220 Ngân Hàng Việt Nam
12:20 12/10/2019 115****** $7,859800 Ngân Hàng Việt Nam
00:22 12/10/2019 102****** $8,027800 Ngân Hàng Việt Nam
22:01 11/10/2019 tra****** $7,240800 Ngân Hàng Việt Nam
21:25 11/10/2019 113****** $8,518100 Ngân Hàng Việt Nam
19:07 11/10/2019 nbs****** $6,787400 Ngân Hàng Việt Nam
18:22 11/10/2019 knd****** $7,240000 Ngân Hàng Việt Nam
18:11 11/10/2019 Man****** $6,066300 Ngân Hàng Việt Nam
01:24 10/10/2019 108****** $10,877500 Ngân Hàng Việt Nam
07:48 07/10/2019 Ngu****** $11,026000 Ngân Hàng Việt Nam